Lanjutan Dasar Dan Pedoman Berbahasa Talu

Beberapa Pelengkap/Imbuhan Pada Akhir Kata

(hanya dalam Bahasa Talu)

( Oleh : Dasril Alies )

Pada Bahasa Minang Rang Talu, terdapat  beberapa  pelengkap atau imbuhan pada akhir kata yang khas atau spesifik, dengan kata lain hanya digunakan dan diucapkan  serta dimengerti oleh orang Talu dalam berkomunikasi secara lisan/tulisan,  dan adakalanya masyarakat minangkabau di daerah lain tidak mengerti dan paham sama sekali. Beberapa imbuhan akhir kata dalam Bahasa Talu dimaksud serta artinya dalam bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut :

1)            Kata pelengkap atau kata imbuhan akhir “teh” pada akhir kata, bisa bermakna  “lah”, atau “kah”  dalam Bahasa Indonesia, tetapi hal ini tergantung pemakaiannya dalam sebuah kalimat. Contoh : tuteh = itu lah apo teh = apa lah ; apo teh ro = apa kah itu ; dima teh = dimana kah

2)            Pelengkap atau imbuhan akhir kata  “ro, ru & du”, berarti  “ itu ” tetapi bisa juga berarti “kah” dalam bahasa Indonesia dan bisanya hanya ditambahkan pada kalimat pertyaan.. Contoh : komaro /koma du/ koma ru = kemana itu ; sia ro /sia ru/ sia du = siapa itu / siapa sih

3)            Pelengkap atau imbuhan akhir kata  “lo”,  ber-arti “pula” dalam bhs Indonesia, lo merupakan singkatan dari pulo. contoh : koma lo poi’e = kemana pula perginya ;  ba’a lo = bagaimana pula,  ba’a merupakan penggalan  dari kata bagaimana

4)            Pelengkap atau imbuhan akhir kata  “nyoh”,  dapat diartikan “kira-kira” , “kah”  atau “nggak”  dalam bhs Indonesia,  dan biasanya juga digunakan untuk kata pertanyaan atau untuk lebih menegaskan (yang memerlukan jawaban), seperti :  dima nyoh = dimana kira-kira  ; olah nyoh = sudah/selesai kiranya ; elok nyoh nampak’e = bagus nggak tampak (kelihatan)nya.  Kalau nyoh’e disingkat jadi nyo’e = katanya dia,  Adakalanya diawali dgn kata “je” = ujar,  contoh : je nyo’e = ujarnya/katanya dia.

5)            Pelengkap atau imbuhan akhir kata  “nyehe”,  berarti “katanya” dalam bhs Indonesia, seperti contoh : apo nyehe = apa katanya ;  bilo nyehe = bila/ kapan katanya.

6) Pelengkap atau  imbuhan akhir kata  “meng/miang”  berarti “saja”, sebagai contoh :  data miang = datar saja ;  bisuak miang lah = besok sajalah ; nak beghang meng = mau marah saja.  nak merupakan singkatan dari “hendak” yang artinya sama dengan “mau”

7)            Pelengkap atau  imbuhan akhir kata  “sa”, artinya sama dengan arti meng/miang yaitu  “saja”, sebagai contoh :  monga sa = mengapa saja ;  bisuak sa lah = besok sajalah ; nak beghang sa = mau marah saja ;

CATATAN :      PERLU juga diketahui dan dipahami bahwa kata pelengkap “ teh, ro/ ru/ du, sa, nyoh dan meng/miang” sebagaimana dijelaskan di atas, adakalanya tidak mempunyai arti sama sekali (hanya sekedar menguatkan/melengkapi arti kata sebelumnya) sebagaimana halnya arti kata “sih” dan “dong” dalam dialek Betawi / Jakarta atau arti “lah” dalam Bahasa Melayu.

Terakhir, untuk dunsanak (Rang Talu) yang telah memahami Bahasa Talu dengan segala kerendahan hati saya mohon koreksi dan saran apabila terdapat kekeliruan atau pengertian yang kurang pas sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

………Maklumlah saya pribadi menetap di Talu hanya sekitar 9 (sembilan) tahun tepatnya tahun 1958-1967 karena umur 1-5 tahun saya ikut orang tua di  Kota Padang Panjang dan pada tahun 1968-69 saya sekolah di Simpang Tonang kemudian di Padang s/d 1972. Pada tahun 1969-1972 kalau pulang kampung (liburan) saya di Sp. Tonang (bhs Mandahiling) dan Simpang Empat. Sejak awal Tahun 1972 sampai Sekarang saya menetap di Jakarta.

Untuk pembelajaran bahasa Talu selanjutnya akan disampaikan dalam bentuk cerita ringan/ ringkasan peristiwa yang terjadi dilingkungan kita, kemudian dilengkapi dengan penjelasan dari arti kata-kata tertentu atau Kamus Bahaso Tolu.

Salam RTS ( Rang Talu  Sakato/ Saiyo/ Sapokaik )

Dasril Alies / Sidaih Poman

Cagua Jo Cokua – Bagian 3, Tamat

Penulis : Dasril Alies

Montunlah daghipado batele-tele, kito pasingkek caghito baliak :

Sasudah mamboli kacang gogheng barondom, Buyuang Cagua jo Upik Cokua sapokaik poi katopi tang64)ayia di balakang pasa dengan mamondam ghaso masiang-masiang alias Indo palang65) mangecek bagai doh. Sampai ditopi tang ayia ughang du duduak bajuntai66) di aka batang kojai67). sambia makan kacang gogheng baduo. Tibo-tibo kalualah kecek Upik Cokua : Kok nye Wak68) sia cako, kigho’e Cagua, diulang’e baliak cagua-cagua je69) nyo’e agak tagolak-golak70) sobuak, takilia juo lai kaki du ?.

(lebih…)

Cagua Jo Cokua – Bagian 2

Penulis : Dasril Alies

Apo nan tacagua ? : Kawan nan lain abih36) mancoliak37) kalapangan, kigho’e38) dek cako39) yuang Kotam talampau ka-ateh manyentak-an sewa’e mako tacagua sobuak jaga40) kawan du41), bulek jo nampak’e. Walaupun ndo joleh bona, tapi satiok42) Kotam mandapek bal apolagi dokek43) tunggak-gol44) lawan, mako panonton toghuih45) manyoghak-an “cagua – cagua”.

Aghi ujan main bal lanjuik toghuih panonton batambah heboh “cagua-cagua” dek tembakan yuang Kotam masuak gol lawan, skor samantagho jadi tigo duo (3-2).

Main bal pose46) dulu sabonta…47)

(lebih…)

Cagua jo Cokua – Bagian 1

Penulis : Dasril Alies

Iko caghito sangkek1) kociak dulu wakotu masih paja-paja di kampuang Ontah baghontah2), tasobuiklah Rohimin nan samulo bagola3) Buyuang Kotam4) alias kociak itam jo Rohimah alias Upiak Komek5) basamo kawan sapamainan5) laki jo padusi6), lai nan banamo Amaik Koba7) (Mhd. Akbar), si Bujang, Yuang Golek8) alias gopuak9) bulek10), si Picak11) dll. Kok nan padusi namo’e si Gadih, Upik Manih, Nurindah, lai pulo nan komba12) si Tiamin (siti Aminah) jo Tianah (siti Hasanah), pokok’e banyaklah ± 20 ughang.

(lebih…)

Dasar-dasar dan Pedoman Berbahasa Minang – Talu

( Penulis : Dasril Alies )

Untuk lebih memahami dan mengerti serta mampu mamahami Bahasa Minang Rang Talu yang selanjutnya kita sebut saja “Bahaso Tolu” (lisan maupun tulisan) secara baik dan benar. Kiranya perlu terlebih dahulu kita mengetahui hal-hal yang sangat erat kaitannya dalam berbahasa Talu, antara lain :

1) Terjadinya perubahan pengucapan huruf (konsonan & vocal) dari kata-kata pada Bahasa Indonesia kedalam Bahasa Talu maupun bhs Minang pada umumnya.

2) Terdapat beberapa istilah, ungkapan, akhiran kata-kata pada bahasa Talu yang hanya digunakan/diucapkan serta dimengerti sesama orang Talu.

(lebih…)